Journalistiek werd geaccrediteerd: wij spraken met het opleidingshoofd

De Erasmushogeschool mocht weer een accreditatie ontvangen! In oktober 2014 kreeg de professionele bacheloropleiding Journalistiek de officiële mededeling van de NVAO dat de opleiding geaccrediteerd werd, dat wil zeggen, dat zij op alle vlakken voldoet aan de internationale kwaliteitscriteria.

Denk niet dat dit een formaliteit is. Zo’n accreditatie volgt op een bezoek van de visitatiecommissie die alle aspecten van de opleiding onder de loep neemt en bijzonder kritische vragen stelt. Altijd weer is het een intense en spannende periode voor de betrokken collega’s, maar ook deze opleiding heeft het er schitterend van af gebracht. Naar aanleiding van de accreditatie gingen Nora Laermans van de dienst Kwaliteitszorg en Dorien Brouwer van de dienst Communicatie praten met het opleidingshoofd, Patrick Pelgrims.

Uit het rapport dat de accreditatie begeleidt kwamen drie kenmerken naar boven: de opleiding van EhB is professioneel, ambitieus en gericht op Brussel en Europa. Patrick Pelgrims bevestigt dat die professionele aanpak centraal staat. De gastdocenten komen immers uit het werkveld, van nieuwsredacties en kranten, dus de praktijkinvloed is duidelijk merkbaar. Toch onthoudt Pelgrims uit het advies van de commissie dat het geen kwaad kan om verder te kijken en ook partners in de sector van het lichtere nieuws, van het infotainment en de productiehuizen, te zoeken.

De opleiding heeft haar programma voor academiejaar 2015-2016 grondig herwerkt en hield rekening met de aanbevelingen in het visitatierapport. Veranderingen worden trouwens op overlegplatformen van docenten (vakgroep), studenten (oplidingscommissie) en werkveld (resonantiecommissie) systematisch doorgesproken zodat iedereen mee is in het verhaal. Zo neemt de opleiding de uitdaging aan om een grotere rol te spelen als het gaat over de toekomst van de journalistiek. Hoe zien het vak en het werkveld er uit over 10 of 20 jaar? Kunnen we mee aan het roer staan en proactief meedenken over de toekomstige plaats, het métier én de bijbehorende competenties van de journalist? Met die vragen gaat binnenkort een projectwetenschappelijk onderzoeker én een groep JT-studenten aan de slag. Desgevallend worden vakinhouden, werkvormen en leerlijnen aangepast. Net als het werkveld zelf blijft de opleiding zo continu in beweging.

Nieuwe tendensen in onderwijspakket

Nu reeds wil de opleiding inspelen op nieuwe tendensen, zoals de steeds prominentere rol die sociale media opeisen in journalistieke research. Ook datajournalism, slow journalism (minder scoops, meer diepgang), consumer generated content en vooral entrepreneurship krijgen in het vernieuwde programma meer aandacht. Door journalist-ondernemers af te leveren, worden de studenten professioneel zelfredzamer. Een kwart van de afgestudeerden belandt nog steeds op de nieuwsredacties, maar evenveel zitten in de periferie op persdiensten, onlineredacties of bedrijfsredacties of proberen het als freelancer. Hetzelfde percentage studeert nog door, dankzij schakeljaren is de weg naar een master immers open.

Erasmix, het multimediaplatform, wint aan belang

Erasmix.be is het multimediaal internetportaal, waarop print-, online-, radio- en tv-producten van de studenten gepubliceerd worden. De site was trouwens al meermaals bron voor grote persaandacht, denk maar aan de ophefmakende reportage over de ‘poortjesglippers’ (massaal zwartrijden in Brusselse metro), de letterlijke achterpoortjes van Kinepolis, of de fietsdiefstallen die niemand wilde gezien hebben.

Publiceren op Erasmix.be wordt vanaf 2015-2016 al geïntroduceerd in het eerste jaar. Dat betekent dat studenten voortaan onmiddellijk aan de slag gaan met de vier media - print, online, radio en tv, wat het startjaar duidelijk een meerwaarde geeft. Tot dusver kwamen radio en tv pas in het tweede jaar aan bod. Erasmix kan op die manier uitgebouwd en permanent gevoed worden, ook tijdens de stages van de hogerejaars. Door de permanente stroom van publicaties wordt het niet alleen een waardevol toeleveringsbedrijf voor de reguliere media, maar evenzeer het journalistieke uithangbord van de opleiding.

Naast Erasmix.be doen de studenten praktijkervaring op tijdens de stageperiodes. Het is trouwens uniek dat studenten Journalistiek tweemaal stage lopen, zowel in het tweede als in het derde jaar. Om de studenten hierop voor te bereiden werkt EhB binnen de leerlijn Journalistieke Praktijk met probleemgestuurd onderwijs: de studenten leren omgaan met stress, met deadlines en met onverwachte moeilijkheden zodat ze reeds halverwege het tweede opleidingsjaaar klaar zijn voor die eerste werkervaring tussen de professionals.

Waardevolle partners in het buitenland

Wat internationalisering betreft, zoekt de opleiding naar de meest geschikte instellingen die een echte meerwaarde bieden voor de studenten. Zo is de beste journalistenschool van Groot Brittannië in Aberdeen nu partner van de EhB en is er een structurele studentenuitwisseling met Hogeschool Utrecht. Verder worden partnerships voorbereid met journalistenopleidingen in Engeland (Londen), Zuid-Afrika (Cape Town), Finland en Nevada-USA. En binnen de VNOJ (Vlaams Nederlandse Opleidingen Journalistiek) werd een principieel akkoord bereikt omtrent studentenmobiliteit met alle Nederlands journalistiekopleidingen. Ook binnen EJTA (European Journalism Training Association, 55 journalistenopleidingen uit 24 Europese landen) blijft de BA Journalistiek een actieve rol spelen. Zo zal Campus Dansaert in mei 2015 gastheer zijn van de 25th EJTA Anual Meeting & Journalism Conference.

Uiteraard speelt de opleiding ook Brussel uit, al is dat zo evident dat het soms vergeten wordt. De Brusselfactor is voor een journalist een echte troef. Niet voor niets is de opleidingsslogan ’Journalist ben/word/studeer je in Brussel, waar anders!’. In deze stad zitten alle redacties, want hier wordt het nieuws gemaakt! Ook Europa heeft een prominente plaats in het programma, onder meer dankzij het Eurasmix-project waarbij laatstejaarsstudenten EU-materie multimediaal vertalen. Met die aanpak heeft de opleiding dit jaar voor de tweede keer de Europese Karel van Miertprijs gewonnen.

Opleidingshoofd Pelgrims benadrukt ook de aandacht voor het Nederlands. Taal is tenslotte het basisinstrument voor een journalist. EhB heeft daarom als enige jounalistenopleiding in Vlaanderen een vaste taalbewaker. Dirk Mampaey, voormalig VRT-journalist, EhB-lector en taaladviseur is als taalhelpdesk altijd aanspreekbaar voor docenten én studenten. Dat brengt Pelgrims trouwens tot het belangrijkste aspect van zijn opleiding: het zijn de mensen die het verschil maken. Het aanwervingsbeleid houdt niet alleen rekening met expertise, maar ook met enthousiasme, gedrevenheid, loyauteit én goesting van nieuwe collega’s. En zo krijgt hij een team bij elkaar dat alles in zich heeft én alles geeft om van jonge mensen competente journalisten te maken.

 

 

Lees hier andere recente interviews naar aanleiding van een accreditatie: